+4 oy
105 gösterim
Başarı hikayeleri kategorisinde (200 puan) tarafından 3 uyarı

:angel:Gör nähili gowy kalba sygmadyk
Duýgylarmy Seniň bilen paýlaşýan
Ýüregimi gije-gündiz ýygladyp

Bu sözleri anyk beýan etmäne
Ylahydan ylham söz gory gerek
Aýdyň hakykaty aýan etmäne

Eý meniň goşgymy okap oturan
Musulman doganym !
Bagyşla meni
Juda ujypsyzja size ýetiren

bujagaz kiçijek kindiwan goşgym
Men öz kalbymdaky Alla söýgimi
Beýan etmek üçin bir goşgy goşdym

Şol söýgimi ak kagyzyň ýüzüne
Sygdyryp bilemok bagyşla meni
Ol söýgi sygmaýar ýeriň ýüzine

Allahym bagyşla meni çünki Sen
Merhenetlileriň merhemetlisi
Rehmetiňe umyt baglap geldim men

Men ejiz biçäre günäli guluň
Günälerni bagyşla eý Allahym
Hemişe zikriňi eýlesin dilim

Allahym sabyr ber ,her kynçylykdan
näletli şeýtanyň waswasasyndan
aldanan adamlaň aldawlaryndan

Durmuş aladasyn ýeňip geçmäge
Sabyr ber Allahym maňa sabyr ber
Nebsiň isleglerin zyňyp geçmäge

Men biçäre ejiz bendä ýardam ber
Seniň razylygyňy gazanmak üçin
Ýogsa ýalançyda ýaşaýyn nüçin

Eý Allahym Öziň maňa ýol görkez
Bize ol behişdiň gapylaryny aç
Ygtyýarsyz gapyl gözlermiz görmez

Seniň eradaň hem rehmiň bolmasa
Dünýe garaňkylyga gaplanar durar
Adly aňlaýanlar adalat görer

Behişt bu nähili ajaýyp ýerdir
Gahar-gazap,ýalançylyk,zulum ýok
Garrylyk ýok
Hassalyk ýok
Ölim ýok

Heniz gözlermiziň görmedik ýeri
Heniz gulagmyzyň eşdip bilmedik
Akylmyzyň aňlap almadyk ýeri

Pygamberler ,weliler hem öwilýäler
Möminler ,şehitler ,barça musulman
Jennetiň işine girirler durman

Eý Allahym
Şol gün
Hasaply günde
Mizanly syratly
azaply günde
Merhemet kyl sorag -jogaly günde

Pygamberler söhmetine gatnaşyp .
Elmydama aladasyz dynçlyk da
Gezerismi baky bagta utgaşyp

Iň esasy beýik Perwerdigäriň
Jemalyn görmek
Neneň bolar Hakyň jemalym görsek?

Şu zatlar barada oýlanan wagtyň
Öziň nädereje pesde durýanyň
Äşgär duýýarsyň

Bes şeýtanyň şerne gulak asylmaz
Alla merhemetli iň mähribandyr
Onuň rehnetinden umyt kesilmez

### no choices found for poll!
Asagidaki sebeplerle 3 kez uyarildi
  • 🚩 Diğer
  • 🚩 Diğer
  • 🚩 Diğer

Yorumunuz

Fotoğraf yükle:

Önizleme:

Görüntülenecek adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
İstenmeyen Reklam Koruması:
Üç artı iki = kaç eder? Rakamla yazınız
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

2 Yorumlar

0 oy
(76,280 puan) tarafından
Gaty gowy goşgy yetireniňe kop sagbol
0 oy
(14,120 puan) tarafından
gaty gowy goşgy eline saglyk

7,189 Hikayeler

26,798 Yorum

21,281 Alt Yorum

17,158 kullanıcı

45 Online Users
0 Member 45 Guest
Today Visits : 3707
Yesterday Visits : 11283
Total Visits : 19723769
...